extimg

Shopee Order Exporter

Export all your Shopee Vietnam orders to CSV file to analyze your spending or keep track of financial health.

(0)
Publisher: pqhoang.vo
Overview
Stats
Download
Reviews

Overview

What is Shopee Order Exporter?

Export all your Shopee Vietnam orders to CSV file to analyze your spending or keep track of financial health..

SCREENSHOT

Preview
screen shot
Preview
screen shot
Preview
screen shot
Preview
screen shot
Preview
screen shot
screen shot
screen shot
screen shot

SUMMARY

*VN description (English is below): Tiện ích Xuất đơn hàng Shopee được thiết kế để giúp người mua trên Shopee Việt Nam xuất dữ liệu đơn hàng của họ từ nền tảng Shopee sang tệp CSV để phân tích thêm (về chi tiêu / lập kế hoạch tài chính) hoặc lưu trữ. Cách sử dụng: - Bước 1: Truy cập Shopee.vn và bạn PHẢI ĐĂNG NHẬP vào tài khoản của mình. - Bước 2: Nhấp vào biểu tượng Tiện ích mở rộng ở cuối thanh địa chỉ. Nhấp vào biểu tượng Shopee Orders Exporter. - Bước 3: Nhấp vào Export Orders và đợi tiện ích thu thập tất cả đơn hàng của bạn. - Bước 4: Tệp csv của bạn với tất cả các đơn hàng của bạn đã sẵn sàng trong thư mục Downloads hiện tại. Mình rất vui nếu nhận được phản hồi của bạn về tiện ích này! Bạn có thể liên hệ với mình qua địa chỉ [email protected]. Trong phiên bản 1, dữ liệu bao gồm: - Mã đơn hàng - Thời gian đặt hàng - Thời gian đặt hàng ở định dạng Excel - Tên mặt hàng - Số lượng - Tổng giá trị đơn hàng (có ghi rõ loại tiền tệ) - Trạng thái đơn hàng - Tên cửa hàng - Mô tả mặt hàng - Giá trị đơn hàng (ở định dạng số) *EN description: The Shopee Order Exporting Extension is designed to help Shopee Vietnam buyers to conveniently export their order data from the Shopee platform to CSV file for further analysis (on spending / financial planning) or record-keeping. How to use: - Step 1: Access Shopee.vn and you MUST LOGIN to your account. - Step 2: Click on Extensions icon at the end of address bar. Click on Shopee Order Exporter icon. - Step 3: Click Export Orders and wait for it to collect all your order. - Step 4: Your csv file with all of your orders is ready on current Downloads folder. Your feedback on extension is valued! You could contact me at [email protected]. In version 1, data included: - Order ID - Order Time - Order Time in Excel format - Item name - Quantity - Total Order Value (with currency denoted) - Order Status - Shop name - Item description - Order Value (in number format)

See More

Stats

15 Days

Trends for Shopee Order Exporter:

Rank

#0
--

User count

#
--

Category Rank

#
--

Rating

#
--

Download

The latest version of Shopee Order Exporter is available on the Chrome web and is currently being used by 0 active users. The initial version was launched on 2024-06-07.

Total Downloads:  0(Downloads from CRX Insider)

HOW TO INSTALL Shopee Order Exporter FROM A CRX FILE

  1. Download Shopee Order Exporter CRX file
  2. NOTE: Sometimes the browser may block downloading / installing CRX file from outside the Chrome Web Store. If so, you may need to download the ZIP file instead
  3. In the URL bar, go to chrome://extensions
  4. Enable Developer mode
Show more

Ratings

Average Rating

Total ratings

0

USER REVIEWS (0)

No reviews